Das sind wir mit 8 Wochen

NAMUR, NIMO, NUGGET

NALA, NANU, NELE, NENA, NURI